Ukončete chátrání polikliniky v Břevnově

5. 3. 2019

Interpelace na primátora MUDr. Hřiba - zastupitelstvo hl. m. Prahy, dne 28. února 2019

Vážený pane primátore,

obracím se na Vás s velmi vážným problémem zhoršujícího se stavebního stavu polikliniky v Praze Břevnově, která byla s přilehlými pozemky 1.5.2006 svěřena MČ Praha 6. Budova naléhavě potřebuje opravy, které jsou samosprávou již několik let odkládány, pro letošní rok nejsou dosud ani rozpočtovány odpovídající finanční prostředky. Je skandální, že již před několika lety vyčlenilo ZHMP pro MČ Praha 6 částku 60 milionů Kč k rekonstrukci tohoto objektu, ale dotace zůstala nevyužita. Náklady na opravu a rekonstrukci této stavby v důsledku trvající nečinnosti MČ významně narůstají. Dle § 17 Statutu HMP jsou městské části povinny zajišťovat samostatnou odbornou údržbu svěřeného majetku. Připomínám, že HMP a tedy i MČ mají ve smyslu hlavy VI zák. č. 131/2006 Sb. pečovat o svůj majetek a chránit ho před zničením a poškozením. V dané souvislosti si dovoluji upozornit na § 19 téhož zákona, který umožňuje svěřenou věc z majetku města městské části odejmout, jestliže městská část při nakládání s touto věcí porušuje právní předpisy. Situace je o to horší, že jde o důležité zdravotní zařízení, které bylo rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky zařazeno do kategorie „B“. V důsledku toho je MČ zavázána plnit po dobu 25 let věcné břemeno, které spočívá v zajištění přinejmenším stanoveného výčtu odborných lékařských praxí. Již nyní ale je v rozporu s touto povinností skutečnost, že místo 2 kožních ordinací tam působí pouze jedna, jejíž lékařka se přitom hodlá přestěhovat, stomatologická laboratoř neexistuje, rehabilitace není. Mezi lékaři vzniká nejistota z dalšího vývoje a část objektu zůstává neobsazena. Vážený pane primátore, obracím se osobně na Vás, když mám důvod být přesvědčen, že radní Mgr. Jan Chabr, který je se stavem věci obeznámen, zůstává v nečinnosti. Pokud by MČ Praha 6 nebyla schopna i nadále plnit povinnosti vyplývající z uváděných právních předpisů, řádně pečovat o svěřený majetek polikliniky v Břevnově a zajišťovat prostory pro ministerstvem stanovený minimální rozsah zdravotní péče, pak je na místě požadovat odsvěření této nemovitosti a zajistit povinnosti a závazky z úrovně HMP. Žádám Vás, abyste cestou kontrolních orgánů HMP nechal celou záležitost objektivně a spravedlivě prošetřit. Jsem připraven tvrzené skutečnosti doložit konkrétními důkazy. Současně Vás žádám o osobní angažovanost v dané věci, aby rekonstrukce a opravy polikliniky v Břevnově byly zahájeny co nejdříve.

 

Více o problematice polikliniky v Břevnově zde.

 

Autor: 
Ivan Hrůza
Zdroj: 
KV KSČM Praha