Klub společenských věd

Klub společenských věd (KSV), založen v lednu 1990, je samostatná, nezisková vědecko-osvětová organizace, registrovaná jako zapsaný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb. Sdružuje na dobrovolném základě vědce, výzkumné pracovníky a odborníky, kteří působí ve společenskovědní sféře, a občany, kteří se o tyto obory zajímají.

Hlavním obsahem činnosti KSV je odborně osvětová činnost v oblasti společenských věd, vzdělávací a informační aktivity, vysvětlování aktuálních společenských problémů a vědeckých poznatků, a předkládání námětů pro společenskou praxi. A to především v oborech: filozofie, sociologie, ekonomie, historie, politologie, psychologie, kulturologie a vědy o informacích a řízení. Svoji činnost realizuje s akcentem na dialekticko-materialistické poznání světa. Spolupracuje se společenskými, společenskovědními a výzkumnými organizacemi i s obdobně zaměřenými organizacemi a alternativami v zahraničí (Slovensko, Rusko).

V rámci svého působení KSV pořádá pro odbornou a širší veřejnost přednášky, konference, semináře a vědecké diskuse, vykonává konzultační a poradenskou činnost, zpracovává odborná doporučení a stanoviska k aktuálním společenským problémům. Věnuje se vzdělávání a výuce společenskovědních oborů.

Více informací na stránkách Klub společenských věd