O čem se jednalo na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 dne 11. března 2024

16. 3. 2024

Jako první bod byl navrhovatelem starostou Janem Korseskou předložen ke schválení rozpočet na rok 2024. Výše příjmů stanovena na 806 025 700 Kč, výše výdajů stanovena na 961 440 300. Rozdíl kryt kapitolou č.8 - úsporami z let minulých.

Diskutovaným bodem se stala nespecifikovaná položka, označená jako rezerva Rady městské části, a to ve výši 80 milionů. S touto finanční položkou může disponovat RMČ. Dle uvedení předkladatele zvažuje RMČ a) zakoupení bytového domu, b) stavební akce, c) využít rezervu pro odměňování nepedagogických pracovníků v případě selhání funkce státu. Opoziční zastupitelé odmítali vytvoření této finanční rezervy z důvodu netransparentnosti a s odůvodněním, že jednotlivé položky by se měly zařadit do kapitol rozpočtu. Padl návrh, aby peníze z rezervy byly použity na dotace pro jednotlivé oblasti, neboť vysoká míra inflace se promítá všude, ale nepromítá se do dotačních titulů. Hrozí, že v důsledku této skutečnosti se sníží kvalita poskytovaných služeb. Dle sdělení opozičních zastupitelů v oblasti sociální se částka na dotace nezměnila od roku 2017. Starosta odůvodnil zachování současné výše grantů ze strany městské části za dostačující, neboť jde pouze o jednu položku z více finančních zdrojů, o které uchazeči o granty mohou žádat. Po dvouhodinové diskusi byl rozpočet přijat.

Druhý bod se věnoval žádosti o nové postoupení investiční dotace. Původní dotace na modernizaci Grébovky z důvodu nevyužití byla MHMP vrácena, nově bude použita na dílny pro žáky školy v Sarajevské ulici.

Jeden z bodů se týkal žádosti městské části Praha 2 o převzetí do vlastní správy prostor Ostrčilova náměstí, kde městská část plánuje pořádat trhy, nejen farmářské, ale třeba i bleší. Diskuse se odvíjela kolem nájmu z prostoru, který již náležel dříve m.č. a který byl brán jako nevýdělečný, ale v minulosti zde byly prodejní aktivity.

Debatovalo se také o nádraží Vyšehrad, které je pro Prahu 2 prioritou, ale také o modernizaci železniční trati, která vede Nuselským údolím. Provoz je velmi hlučný a v brzké době se nijak zásadně řešit nebude, snad s výjimkou odhlučněného plotu. Podle místostarosty městské části pana Recmana se problém bude řešit.

Dalším tématem byla i výstavba sociálního zařízení pro seniory Nový domov. Dle sdělení se postupuje podle plánu. Je uzavřená smlouva na projekt, který má fázi studie - stavební realizace, autorský dozor. Zbývá zaplatit 605 000 Kč za územní rozhodnutí.

Po více jak čtyřhodinovém jednání a projednání naplánovaného programu byla schůze ukončena.

 

Jiřina Kurandová

členka VV KV KSČM Praha

Autor: 
Jiřina Kurandová
Zdroj: 
KV KSČM Praha