hledání

Základní informace

Krajský výbor KSČM Praha
Politických vězňů 9, 1. patro, č.73 
110 00 Praha
tel. 222 897 471 , 607 646 295
Předsedkyně KV  KSČM:
Mgr. Marta Semelová

e-mail: marta.semelova@seznam.cz
e-mail: prkscm@kscm.cz

e-mail: pazler@kscm.cz

 

https://www.facebook.com/kscmpraha?fref=ts

www.kscm.cz

www.halonoviny.cz

Pražská rada KSČMKrajský výbor KSČM Praha

Krajský výbor KSČM Praha

Od roku 2002 působí na území hlavního města Prahy, v souladu se Stanovami KSČM, Pražská organizace KSČM, která sdružuje deset obvodních organizací KSČM a má nyní téměř 4.000 členů. Jejím nejvyšším orgánem je krajská konference  KSČM jako samosprávný orgán, tvořený delegáty zvolenými na obvodních konferencí Praha 1 - 10. Krajská konference se koná zpravidla jednou za dva roky (naposled 18.1..2014) a mimo jiné volí svůj orgán – Krajský výbor  KSČM (dále KV), který registruje jako vnitřní organizační jednotku Výkonný výbor ÚV KSČM.

Z historie je třeba uvést, že nejdříve vznikla již v říjnu 1990 Pražská rada KSČM  v podobě koordinačního orgánu jako výraz potřeby nahradit zrušený celoměstský stranický výbor v roce 1989. Její opodstatněnost vyplývala z dlouhodobých zkušeností a z faktu, že hl. m. Praha si v podstatě i po listopadu 1989 zachovalo krajskou politickou, správní i samosprávní strukturu, což bylo potvrzeno i zákonem o hlavním městě Praze v roce 2000. Na základě změn Stanov na VIII.sjezdu KSČM se PR přeměnila v Krajský výbor KSČM Praha. 

Podle současného organizačního řádu je KV 32 členný a je tvořen členy, které po jednom volí obvodní konference KSČM. Ostatní jsou voleni na Krajské konferenci (dále KK) tajnou volbou. Přímo KK volí předsedu (nyní Marta Semelová) a tajemníka KV (Viktor Pázler) a jejím členem je také předseda klubu zastupitelů v Zastupitelstvu hl.m.Prahy (nyní Marta Semelová). KV potom volí místopředsedu KV (nyní Ivan Hrůza) a členy (nyní Jana Čunátová, Jiří Jeřábek, Milan Krajča, Marek Tošil, Lukáš Vrobel  ), kteří spolu s předsedou, tajemníkem  a předsedou klubu v ZHMP tvoří Výkonný výbor KV.

Základní činnost KV vychází z potřeby celopražsky řešit úkoly stranické a politické činnosti včetně jejich ekonomického a kádrového zabezpečení, kdy KV nejen koordinuje, ale ve své kompetenci rozhoduje. Jsou vytvořeny jednoznačné organizační, řídící a informační mechanizmy umožňující rozhodování a koordinaci činnosti KSČM v Praze při které sehrává svoji úlohu jak jednání volených orgánů, tak pravidelné porady předsedů OV. Celopražsky je koordinována činnost 2 poslanců PS PČR a 4 zastupitelů ZHMP při jejich působení v Praze. KV pracuje rovněž jako pražský volební štáb a zabezpečuje volby do zákonodárných a zastupitelských sborů v Praze a praktickou realizaci komunální a regionální politiku.

S ohledem na ni je na úrovni KV budováno i odborné zázemí. Postupně se utvářely, a ještě utváří, odborné skupiny (POS) pro řešení obsahových otázek – školství, doprava, bydlení, životní prostředí, sociální otázky a zdravotnictví, hospodaření města, bezpečnost a kultura, nově pro územní rozvoj. Zatím úroveň a výslednost práce těchto POS je značně diferencovaná a je závislá na kvalitě a aktivitě jejich jednotlivých členů.

K základním činnostem KV patří i organizace velkých celopražských akcí a kampaní (1.máj, Slavnost Haló novin, petiční akce atd.). KV hospodaří podle  vlastního  rozpočtu, který pokrývá všechny aktivity hlavní činnosti.

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena